Sẽ ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

Sẽ ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

Sẽ ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

Sở Thông tin và Truyền thông đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng (thứ hai từ trái sang) tìm hiểu các mô hình chuyển đổi số ở Đắk Lắk. Nguồn: daklak.gov.vn

Bộ chỉ số này là căn cứ để các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT và Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định chỉ tiêu ứng dụng, phát triển CNTT và chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Ảnh minh họa: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà báo cáo lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk tại Hội thảo chuyển đổi số. Nguồn: daklak.gov.vn

Cụ thể, Bộ chỉ số chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có 01 trụ cột chính là Chính quyền số, bao gồm 06 nhóm chỉ số thành phần, mỗi nhóm chỉ số thành phần có các tiêu chí và tiêu chí con gồm: Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi nhận thức;  Chỉ số đánh giá về Kiến tạo thể chế; Chỉ số đánh giá về Phát triển Hạ tầng và nền tảng số; Chỉ số đánh giá về Hoạt động Chính quyền số; Chỉ số đánh giá về An toàn, an ninh mạng; Chỉ số đánh giá về Đào tạo và phát triển nhân lực.

Bộ chỉ số chuyển đổi số của UBND các huyện, thị xã, thành phố được cấu trúc thành 03 trụ cột chính là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.  Trụ cột Chính quyền số, Trụ cột Kinh tế số và Xã hội số có 07 nhóm chỉ số thành phần, mỗi nhóm chỉ số thành phần có các tiêu chí con tương tự như các Sở, ngành.  

Khi áp dụng, hằng năm Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện đánh giá độc lập thông qua các tiêu chí, số liệu do Sở tự giám sát qua hệ thống và phối hợp các cơ quan liên quan thẩm tra nội dung báo cáo, số liệu.

Về phương pháp đánh giá, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp, cập nhật số liệu. Mỗi đơn vị được cung cấp 02 tài khoản, một tài khoản chuyên viên để cập nhật số liệu, một tài khoản lãnh đạo để xác nhận số liệu.

Việc công bố kết quả đánh giá do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đánh giá và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định công bố trong quý II của năm liền kề sau năm đánh giá. Riêng năm 2021, thực hiện đánh giá, xếp hạng cho năm 2020 trong Quý IV/2021.  Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông.

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Bộ, cấp Tỉnh của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Bộ chỉ số này mang tính tổng quát nhất đánh giá mức độ chuyển đổi số tại tỉnh, bao gồm các chỉ số đánh giá về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Dự kiến, UBND tỉnh sẽ xem xét, hoàn thiện nội dung chỉ số đánh giá để ban hành trong năm 2021. Sau khi được phê duyệt, Đắk Lắk là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng, áp dụng  Bộ chỉ số này.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese