Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) 

Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) 

Sáng 07/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Chuyên đề năm 2022 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”. 

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Từ khi có Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa IX) của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa XIV, XV, XVI, XVII đều thể hiện rõ các quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, đề án để thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, mở rộng; công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khai thác, động viên mọi tiềm lực, vật chất, tinh thần trong các tầng lớp nhân dân nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn được phát huy; phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh. Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chuyển biến theo hướng tích cực; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm … được quan tâm thực hiện; hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ.  

Giai đoạn 2002 – 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 13,8%/năm;  quy mô nền kinh tế năm 2020 tăng gấp 11 lần, từ 5.626 tỷ đồng (năm 2002) lên 61.801 tỷ đồng (năm 2020); thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 11 lần, từ 2,78 triệu đồng lên 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,07%/năm.  Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm được triển khai liên tục, rộng khắp bằng nhiều giải pháp có hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân.

Tuy nhiên, việc quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội chưa thường xuyên, sâu rộng. Bên cạnh đó, một số chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm được cụ thể hóa, hiệu quả chưa cao, thiếu nguồn lực thực hiện hoặc chưa đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người dân; tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, sự phát triển của tỉnh còn thiếu tính ổn định và bền vững; công tác thu hút nguồn lực đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định …

Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy để nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các đoàn thể tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đại đoàn kết toàn dân tộc, ý nghĩa của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”; đồng thời, đấu tranh chống lại luận điều xuyên tạc của các thế lực thù địch; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nhân tố cổ vũ, động viên, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chăm lo phát huy và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt là bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; phát huy sức mạnh, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số …

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Krông Bông và đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Tuấn Hải

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
viVietnamese