Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, ngày 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần. Việc ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg đã tạo khung pháp lý, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa các ĐVSNCL, huy động các nguồn lực xã hội, cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn một số bất cập, vướng mắc như sau:

Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa có quy định về việc bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Trong quá trình triển khai thực tế có địa phương đề nghị thực hiện chuyển đổi theo hình thức trên nhưng chưa có hành lang pháp lý hướng dẫn. Do vậy khi thực hiện chuyển đổi, cơ quan chủ quản của đơn vị sự nghiệp phải trình cấp có thẩm quyền để được cho phép bán phần vốn nhà nước theo phương án nêu trên. Việc này làm thời gian thực hiện chuyển đổi ĐVSNCL bị kéo dài, có thể ảnh hưởng tới lộ trình chuyển đổi ĐVSNCL.

Bên cạnh đó, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg chưa có hướng dẫn xử lý các quỹ, nguồn thu đặc thù của ĐVSNCL tại thời điểm chuyển đổi như: Quỹ bổ sung thu nhập, Xử lý khoản kinh phí ngân sách nhà nước, Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc đơn vị cấp trên cấp (kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu, kinh phí đào tạo…).

Căn cứ chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL, thực tế quy định hiện hành về chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần có nhiều bất cập, các văn bản quy phạm pháp luật có thay đổi ảnh hưởng tới quy định về việc chuyển đổi ĐVSNCL và trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của việc chuyển đổi các ĐVSNCL, việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ Nghị định về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần được xây dựng với mục đích đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống các ĐVSNCL phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường xã hôi hóa, thu hút nguồn vốn trong xã hội nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL, tăng thu nhập cho người lao động trong các ĐVSNCL chuyển đổi.

LP

baochinhphu.vn

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )
viVietnamese