• Tìm chúng tôi trên

Chương trình quốc gia về vệ sinh an toàn lao động 2016-2020

14/01/2016 10:06:55 GMT+7

Trung bình hằng năm tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về vệ sinh an toàn lao động giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 05/QĐ-TTg.

Chương trình nhằm mục tiêu chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tàsản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của Quốc gia.

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2020

Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động;

- Trung bình hằng năm tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động;

Trên 80% số làng nghề, 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động;

Một số nội dung của Chương trình liên quan đến doanh nghiệp:

Triển khai áp dụng các hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động phù hợp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghề đang có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Triển khai các biện pháp phòng, chống các bệnh nghề nghiệp phổ biến trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp;

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hun luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

Chương trình xác định 4 giải pháp thực hiện: về cơ chế chính sách, về thông tin, tuyên truyềnhợp tác quốc tế vàkhoa học và công nghệ

Kinh phí thực hiện Chương trình lấy từ nguồn Ngân sách nhà nướcđóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 

(Quang Vinh).

 

business.gov.vn

TIN NỔI BẬT

AL
AR