• Tìm chúng tôi trên

DOANH NGHIỆP KIẾN NGHỊ - CƠ QUAN CHỨC NĂNG TỈNH TRẢ LỜI

06/01/2016 10:19:51 GMT+7

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk hỏi:

Về chính sách thuế: Đề nghị xem xét, hỗ trợ giãn thu thuế đối với số thuế phải nộp của các công trình thi công xây lắp vay vốn Ngân hàng mà ngân sách nhà nước còn nợ doanh nghiệp, cụ thể: Tiền thanh toán về tài khoản tiền gửi của công trình nào thì trích nộp đủ thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước của công trình đó, số tiền còn lại dùng trả nợ vay đã quá hạn nợ xấu mà ngân hàng đã cho vay để thi công công trình đó nhằm giảm bớt khó khăn, giảm nợ xấu cho ngân hàng, góp phần cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp để đủ điều kiện ngân hàng tiếp tục cho doanh nghiệp vay vốn phục hồi hoạt động và duy trì nguồn thu để nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh trả lời :

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp doanh nghiệp khi thi công, xây lắp công trình được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán nên không nộp thuế kịp dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế (không phân biệt đơn vị trong quá trình thi công đã sử dụng nguồn vốn nào để thực hiện). Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền thuế vào NSNN ngay sau khi được đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán cho doanh nghiệp.

Đối với kiến nghị của Ngân hàng, Cục Thuế tỉnh ghi nhận nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thuế. Ngân hàng có thể đề xuất Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính để được xử lý.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk hỏi:

Về nguồn vốn thanh toán: Đề nghị chủ đầu tư ưu tiên, dành nguồn vốn được ghi có hàng năm thanh toán nợ tồn đọng của các công trình, dự án xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời :

Trong giai đoạn 2006-2010, do nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống cho nhân dân lớn trong khi ngân sách tỉnh còn nhiều hạn chế, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Trung ương nên nhiều công trình xây dựng bố trí vốn kéo dài, gây khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng, ảnh hưởng đến hoạt động cho vay, thu hồi vốn vay của các ngân hàng.

Trong những năm gần đây, UBND tỉnh luôn xác định thứ tự ưu tiên bố trí vốn cho các công trình là: 1. Công trình quyết toán; 2. Công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; 3. Công trình chuyển tiếp; 4. Công trình mở mới; và chỉ đạo các Sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên này ngay từ giai đoạn lập kế hoạch đến phân khai, giải ngân vốn. Đối với một số dự án lớn, có nhiều gói thầu, khởi công xây dựng ở nhiều thời điểm khác nhau, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo rõ tiến độ thực hiện, vốn bố trí, kết quả giải ngân để xem xét, giao chi tiết đến các gói thầu nhằm tập trung giải quyết nợ đọng XDCB, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, chấp hành nghiêm túc của các địa phương, các chủ đầu tư nên số nợ đọng xây dựng đã giảm đáng kể, từ 2.189 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2012 còn 847 tỷ đồng vào tháng 6/2015.

Về vấn đề doanh nghiệp kiến nghị, UBND tỉnh, các ngành có liên quan sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk hỏi:

Hỗ trợ công tác xử lý nợ: Kiến nghị UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan hỗ trợ về mặt chủ trương, các thủ tục và rút ngắn thời gian chuyển nhượng tài sản là bất động sản, dự án đầu tư của doanh nghiệp đang thế chấp vay vốn ngân hàng cần chuyển nhượng để trả nợ vay.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời :

Tại Điều 189 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được duyệt, chấp thuận”;

“2. Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện:

a) Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

b) Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó”;

“3. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đúng mục đích đã được xác định trong dự án”;

“4. Đối với trường hợp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại Điều 194 của Luật Đất đai năm 2013”.

Theo quy định trên, trường hợp người bán, người mua tài sản gắn liền với đất thuê đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật Đất đai năm 2013, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện nhanh gọn các thủ tục để Ngân hàng sớm thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

TIN NỔI BẬT

AL
AR